ردیف

موضوع تدریس وفعالیتهای مورد نظر سازماندهی

زمان فعالیت به دقیقه

 

 

1

الف )صف بندی

ب)سلام و احوال پرسی

ج) حضور و غیاب

د)بیان اهداف و کلیات درس

0-0/5

1-0/5

2-1

2-5/3

 

 

2

گرم کردن بدن

-         راه رفتن

-         دویدن ارام

-         دویدن در شکلهای مختلف

-         حرکات نرمشی

-         حرکات کششی تمام مفاصل

 

 

4-5/3

4-5

5-6

5/8-6

11-5/8

 

 

3

گرم کردن اختصاصی

-         امادگی مفاصل و مفاصل درگیر

-         مهارتهای ترکیبی

 

11- 14 

16 - 14

 

 

4

اموزش مهارت

-         مرور تمرینات

-         اموزش کلامی

-         تمرینات ویژه

-         بازیهای ورزشی

 

16-19

20-19

20-28

28-40

5

ارزشیابی از مواد مورد تدریس

40- 43

6

بازگشت به حالت اولیه

43-48

7

جمع بندی کلاس و برنامه های پیشنهادی معلم برای تمرین بیشتر در خارج از مدرسه   

 

 

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ | 19:53 | نویسنده : ا. موسالو |